ఆధ్యాత్మ రామాయణం

60

Weight 260 g
Book Author

Pages

384

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-18-9


+ -

Share it:
Adhyatma Ramayanam
ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చెప్పబడిన రామాయణ గాథ
ఆధ్యాత్మ రామాయణం బ్రహ్మాండపురాణాంతర్భాగం (61వ అధ్యాయం). ఇందులో శ్రీరామచరితం ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో తెలుపబడింది. శ్రీరాముని దైవత్వం, మాయాసీతాపహరణ, దైవప్రేరణతోనే కైకేయీ, మంథరల ప్రవర్తన, రావణుడు మోక్షము పొందడానికే సీతాపహరణ చేశాడనే విషయం తెలుపబడ్డాయి. ఆత్మతత్త్వం గురించి చెప్పబడిన ఈ గ్రంథం వచన గ్రంథం.
Weight 260 g
Book Author

Pages

384

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-18-9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆధ్యాత్మ రామాయణం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *