ఆదిత్య హృదయం

6

Weight 22 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-54-7

Availability


+ -

Share it:
Aditya Hrudayam
ఆదిత్య హృదయం
రామాయణాంతర్గత ఆదిత్యహృదయం సూర్యారాధనలో ప్రశస్తి గాంచిన స్తుతి. రావణవధకు సంసిద్ధుడౌతున్న శ్రీరామునికి అగస్త్యమహర్షి ఈ స్తోత్రాన్ని బోధించాడు. పాఠకుల సౌకర్యార్థం ఇది తాత్పర్యసహితంగా అందించబడింది. ఈ స్తోత్రపఠనం ఆయురారోగ్యాభివృద్ధిని కలుగజేస్తుందని ఆస్తికలోక విశ్వాసం.
Weight 22 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-54-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆదిత్య హృదయం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *