ఐతరేయోపనిషత్తు

20

Weight 60 g
Book Author

Pages

48

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-12-5

Availability


+ -

Share it:
Aitareyopanishattu
వింతల్లో వింత!
ఋగ్వేదానికి చెందిన ఐతరేయ ఆరణ్యకం రెండవ విభాగంలో 4, 6 అధ్యాయాలుగా ఈ ఉపనిషత్ పొందుపరచబడింది. ఈ ఉపనిషత్ను లోకానికి అందించినవారు ఐతరేయ మహర్షి. సంసారమనేది మహాసాగరమని, ప్రాపంచిక సుఖాలను అనుభవించాలనే తపన అలలవలె ఉద్ధృతమయ్యే వైనాన్ని, ఆ మహాసాగరాన్ని దాటే పయనంలో సాధుసాంగత్యం యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ శంకరులు అద్భుతమైన వివరణను ఇచ్చారు. సృష్టిలో మనిషి ఉత్కృష్టుడనే భావనను తెలియజేస్తూ, దేవతలను, ఆహారాన్ని సృజించినవైనం ఈ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తుంది. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉండే నాడులు హృదయం నుండి బయలుదేరి ఆదేశాలు ఇవ్వబడి, అనుభవాలు పొందే వైనం తెలుపుతూ ప్రార్థన, భగవన్మయ జీవనము వంటి మూలముగా పవిత్రము, శక్తివంతము అయిన మనస్సుకు మాత్రమే అవి గోచరమవుతాయని ఈ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తుంది.
Weight 60 g
Book Author

Pages

48

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-12-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఐతరేయోపనిషత్తు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *