ఆలోచనా శక్తి

6

Weight 20 g
Book Author

Pages

28

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-19-4

Availability


+ -

Share it:
Alochana Shakti
సద్భావ పరంపరయే సరైన ఆలోచనా మార్గం
మానవజీవనం సరైన పద్ధతిలో సాగేందుకు ఆలోచనాశక్తి సహకరిస్తుంది. మనస్సు సదా ఏదో ఒక ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. నిశితంగా ఈ ఆలోచనలను పరిశీలిస్తూ వాటిని ఏ విధంగా ఏకాగ్రపరచుకోవాలో ఇందు వివరించబడింది. బలానికీ, దుర్బలతలకు కూడా హేతువైన చింతనను విచక్షణతో ఏ విధంగా దైనందిన జీవితంలో ఫలవంతంగా మలచుకోవాలో తెలిపే చక్కని పుస్తకం ఇది.
Weight 20 g
Book Author

Pages

28

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-19-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆలోచనా శక్తి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *