అంతరంగ అన్వేషణ

100

Weight 380 g
Book Author

Pages

408

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-13-2

Availability


+ -

Share it:
Antaranga Anweshana
స్వామి వివేకానందుని ప్రత్యక్ష సన్న్యాస శిష్యులు స్వామి పరమానంద ఆధ్యాత్మిక భావపరంపర
బాహ్య ప్రపంచంలోని ప్రతీ కదలికకూ అంతరంగం స్పందిస్తుంది. ఆ అంతరంగ కడలిలో చిత్ర విచిత్ర చిత్తవృత్తులు అనేకం. భావ ప్రపంచంలోని అంతు చిక్కని సమస్యలకు భావుకత నిండిన స్ఫూర్తి వచనాలతొ పరిష్కారాలను సూచించి పరమానందం కలిగిస్తుంది ఈ చక్కని పుస్తకం.
Weight 380 g
Book Author

Pages

408

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-13-2

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అంతరంగ అన్వేషణ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,