అపరోక్షానుభూతి

8

Weight 26 g
Book Author

Pages

36

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

10076

Availability


+ -

Share it:
Aparokshanubhuti
అపరోక్షానుభూతి
పరోక్షం కానిది ప్రత్యక్షం. ప్రత్యక్షంగా భగవదనుభూతిని గావించుకోగలగడమే అపరోక్షానుభూతిగా వ్యవహరించబడుతుంది. ఈ వేదాంత సత్యాన్ని స్వామి వివేకానంద తనదైన శైలిలో వివరించారు. కఠోపనిషత్తులోని ముఖ్యాంశములు ఇందు ప్రస్తావించబడినాయి. తత్త్వజిజ్ఞాసువులకు ఇది ఒక చక్కని పుస్తకం.
Weight 26 g
Book Author

Pages

36

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

10076

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అపరోక్షానుభూతి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,