ఆత్మబోధ

10

Weight 30 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-61-5

Availability


+ -

Share it:
Atma Bodha
అనేక ఉపమానాల సహితంగా ఆత్మజ్ఞాన వివరణ
శంకర విరచితమైన ఈ ఆత్మబోధ మోక్షాపేక్షితులకై రచించబడినది. సమస్త వేదాంతాన్ని సారవంతంగా ఇందు తెలియచేసారు. మానవ కల్పితమైన ఉపాధిభేదం తొలగిపోతే మిగిలేది పరమాత్మ తత్త్వమేనని సాగే ఈ బోధలో ఉపనిషత్తుల భావాలు అనేకం పొందుపరచబడినాయి. నిగూఢమైన తత్త్వాన్ని అనేక ఉపమానాలతో సరళం చేసి అరచేతిలోని ఉసిరికవలె అందించిన బోధయే ఈ ఆత్మబోధ. సాధకులందరూ తప్పక చదవవలసిన పుస్తకం ఇది.
Weight 30 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-61-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆత్మబోధ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,