ఆత్మసాక్షాత్కారానికి షోడశ యోగాలు

15

Weight 68 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

13105

Availability


+ -

Share it:
Atma Sakshatkaraniki Shodasa Yogalu
ఆత్మసాక్షాత్కారానికి షోడశ యోగాలు
శ్రీరామకృష్ణుల ప్రత్యక్ష శిష్యులలో ఆత్మసాక్షాత్కారానికి దారి తీసే వాత్సల్య, జప, శరణాగతి… ఇత్యాది షోడశ యోగాలు ఎలా ప్రతిబింబించాయో తెలిపేదే ఈ పుస్తకం. సులభశైలిలో సాగిన ఈ రచన జిజ్ఞాసువులకు ఆధ్యాత్మిక పురోగమనకారిగా ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది.
Weight 68 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

13105

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆత్మసాక్షాత్కారానికి షోడశ యోగాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,