బాలగంగాధర్ తిలక్ (సచిత్ర కథ)

25

Weight 80 g
Book Author

Pages

36

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-933873-7-5

Availability


+ -

Share it:
Bala Gangadhar Tilak Sachitra Katha
బాలగంగాధర్ తిలక్ (సచిత్ర కథ)
చిన్నారుల వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో పునాదులుగా నిలిచేవి మహనీయుల జీవిత చరిత్రల అధ్యయనం అని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చును. దేశసేవకు తమ జీవితాలను అంకితం గావించుకున్న మహనీయులలో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఒకరు. ఆయన జీవితాన్ని చిత్రాలతో పాటుగా చూపిస్తుంది ఈ పుస్తకం. చిన్నారులు తప్పక చదవవలసిన పుస్తకాలలో ఇది ఒకటి.
Weight 80 g
Book Author

Pages

36

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-933873-7-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “బాలగంగాధర్ తిలక్ (సచిత్ర కథ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,