జగద్గురువులు

6

Weight 20 g
Book Author

Pages

30

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-46-3

Availability


+ -

Share it:
Jagatguruvulu
అత్యంత ప్రతిభాశాలురైన ఆధ్యాత్మిక ప్రవక్తలు
భూమిపై అవతరించిన ప్రత్యేక ఈశ్వర స్వరూపులే ఈ జగద్గురువులు. వీరు మహద్విషయాలను సామాన్య ప్రజలకు బోధించేందుకు వచ్చినవారు. సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుని దివ్యత్వం వీరి ద్వారా తెలియబడుతుందనే వివేకానందుని వాణి ఈ పుస్తకంలో వినవస్తుంది. కృష్ణుని ఉపదేశాన్ని, బుద్ధుని ప్రబోధాన్ని, మహమ్మద్ ప్రవక్త పాటించిన సమానత్వాన్ని క్లుప్తంగా ఈ పుస్తకంలో స్వామీజీ ప్రస్తావించారు.
Weight 20 g
Book Author

Pages

30

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-46-3

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జగద్గురువులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,