జ్ఞానయోగం

40

Weight 200 g
Book Author

Pages

296

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-51-7

Availability


+ -

Share it:
Jnana Yogam
జ్ఞానయోగం గురించి స్వామి వివేకానంద బోధనలు
స్వామి వివేకానంద జ్ఞానయోగంపై చేసిన అనేక ఉపన్యాసముల సంకలనమే ఈ గ్రంథము. ఇందు మాయ, బ్రహ్మము, జగత్తు, నానాత్వంలోని ఏకత్వం మొదలగు వాని గురించి ప్రతివ్యక్తి ఆర్జించవలసిన యదార్థ జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక స్ఫూర్తిని ప్రసాదించే ఉపన్యాసములు కలవు. ఈ గ్రంథము ఎంతో విపులముగా జ్ఞానయోగతత్త్వమును తెలియజేస్తుంది.
Weight 200 g
Book Author

Pages

296

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-51-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జ్ఞానయోగం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,