నారదభక్తి సూత్రములు

40

Weight 160 g
Book Author

Pages

224

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-16-5


+ -

Share it:
Narada Bhakti Sutraalu
నారదభక్తి సూత్రములు
నారదమహర్షి నిరంతరం నారాయణ నామం జపిస్తూ ముల్లోకాలు తిరిగే మహానుభావుడు. ఆ మహర్షి ప్రసాదించిన భక్తిసూత్రములివి. భక్తితో భగవానుని ఎన్ని విధములుగా ఆరాధించవచ్చునో, భక్తికి మహర్షులిచ్చిన వివిధములైన నిర్వచనములెన్ని గలవో ఇందు చెప్పబడియున్నది. భక్తియోగ సాధన క్రమముగా ఎలా సాధించవచ్చునో ఇందు తెలుపబడినది.
Weight 160 g
Book Author

Pages

224

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-16-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నారదభక్తి సూత్రములు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *