పంచసూక్తాలు

30

Weight 90 g
Book Author

Pages

116

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-58-6

Availability


+ -

Share it:
Pancha Suktalu
పంచసూక్తాల భావార్థ వివరణ
సూక్తమంటే మంచిమాట. అటువంటి మంచి భావాలు కలిగిన అయిదు సూక్తాలు అనగా పురుష, నారాయణ, శ్రీ, భూ మరియు నీళా సూక్తములతోపాటు మన్యుసూక్తము జతపరచబడింది. ఈ సూక్తాలు లౌకిక మరియు పారలౌకిక ప్రయోజనాలను నెరవేరుస్తాయి. ఈ సూక్తములలోని ప్రతి శ్లోకానికి ప్రతిపదార్థం మరియు తాత్పర్యము ఇవ్వబడి ఉండటంచే పారాయణం చేసేటప్పుడు చక్కని భావాలను స్ఫురింపచేస్తాయి.
Weight 90 g
Book Author

Pages

116

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-58-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పంచసూక్తాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *