తైత్తిరీయోపనిషత్తు

30

Weight 150 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-10-1

Availability


+ -

Share it:
Taitareyopanishattu
ఆదర్శప్రాయ జీవితం గడపండి
కృష్ణ యజుర్వేదములోని తైత్తిరీయ ఆరణ్యకం యొక్క 7, 8, 9 భాగాలే తైత్తిరీయోపనిషత్తు. వైశంపాయన మహర్షి శిష్యులు తిత్తిరి పక్షుల రూపంలో ఈ ఉపనిషత్ మంత్రాలను స్వీకరించడం వలన ఈ ఉపనిషత్తుకి ఆ పేరు వచ్చింది. ఉపదేశరూపంగా ఉన్న ఈ ఉపనిషత్తు అవగాహనతో జీవితాన్ని ఏ విధంగా సుసంపన్నం చేసుకోగలమో సమగ్రంగా బోధిస్తుంది. ప్రార్థన చేసే పద్ధతులను, చిత్త ఏకాగ్రత ఏ విధంగా సాధించుకోవాలో బోధించే ఈ ఉపనిషత్తు దేహంలో ప్రాణశక్తి ఎన్ని విధాలుగా పనిచేస్తుందో కూడా వివరిస్తుంది. మనని మనం ఆదర్శప్రాయంగా రూపొందించుకునేందుకు ఈ ఉపనిషత్తు రత్నాలవంటి పన్నెండు నియతులను తెలియజేస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసువులకు, సాధనాశీలురకు ఈ ఉపనిషత్తు చక్కని మార్గదర్శకత్వాన్ని చేస్తుంది.
Weight 150 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-10-1

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “తైత్తిరీయోపనిషత్తు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *